Kriterier

Godkänt

Eleven planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär lösningen på det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt.
Eleven väljer och använder med handledning relevant material och metod samt relevanta redskap.
Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet.
Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet.

Väl godkänt

Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formulering av uppgift eller problem som projektet skall lösa.
Eleven beskriver olika metoder, arbetsredskap och material samt väljer kritiskt bland dessa och resonerar kring sina val.
Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dessa.
Eleven tar till vara och utvecklar andras synpunkter.

Mycket väl godkänt

Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material.
Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument.
Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten.


COMMENTS

Leave a comment here:

Name:
Remember Me?

E-mail: (Will not be published)

URL/Webpage:

Comment: