Mål

Projektarbetets mål

Eleven skall

  • kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem
  • kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap
  • kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna
  • kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen
  • kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren
  • kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda uppgiften eller det valda problemet
  • kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt
  • kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat.

COMMENTS

Leave a comment here:

Name:
Remember Me?

E-mail: (Will not be published)

URL/Webpage:

Comment: