Mål för naturvetenskapsprogrammet

 • har fördjupade kunskaper inom naturvetenskap och matematik,
 • har utvecklat sin förmåga till kritiskt tänkande utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt,
 • har förmåga att inhämta ny kunskap och kan sätta sig in i nya frågeställningar som gäller naturvetenskap, individ och samhälle,
 • har vidgat sin förståelse av naturvetenskapens roll i samhällsutvecklingen, såväl i ett historiskt perspektiv som i ett framtidsperspektiv,
 • kan tillämpa ett naturvetenskapligt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion,
 • har utvecklat ett intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och kan analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga metoder,
 • kan använda datorer och informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, begreppsutveckling och kommunikation samt har kunskaper om informationsteknikens möjligheter och problem,
 • kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter om språket som en väg till lärande och begreppsutveckling,
 • kan använda engelska på ett funktionellt sätt i tal och skrift inom det naturvetenskapliga området och i andra sammanhang,
 • har förvärvat en ekologisk grundsyn och har insikt i hur naturvetenskapliga tillämpningar kan användas för att skapa goda levnadsförhållanden och en livskvalitet som är förenlig med en hållbar utveckling.

Kriterier

Godkänt

Eleven planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär lösningen på det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt.
Eleven väljer och använder med handledning relevant material och metod samt relevanta redskap.
Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet.
Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet.

Väl godkänt

Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formulering av uppgift eller problem som projektet skall lösa.
Eleven beskriver olika metoder, arbetsredskap och material samt väljer kritiskt bland dessa och resonerar kring sina val.
Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dessa.
Eleven tar till vara och utvecklar andras synpunkter.

Mycket väl godkänt

Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material.
Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument.
Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten.


Mål

Projektarbetets mål

Eleven skall

 • kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem
 • kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap
 • kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna
 • kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen
 • kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren
 • kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda uppgiften eller det valda problemet
 • kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt
 • kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat.